Algemene voorwaarden
J&S Verduurzaming

Van toepassing op:

Verduurzamendeurne.nl – Kozijnendeurne.nl – Kozijnenhelmond.nl – Kozijnenvenray.nl

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  J&S Verduurzaming : Merlenbergseweg 22 Deurne
  Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van J&S Verduurzaming koopt voor privégebruik.
  Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is.
  Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt van J&S Verduurzaming .
  Producten: goederen tot (huur)koop waarvan de koper zich tegenover J&S Verduurzaming verbindt, waaronder systemen voor het opwekken cq. opslaan van zonne-energie.
  Diensten: de door of namens J&S Verduurzaming, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, en onderhoud.
  (Huur)koopovereenkomst: De overeenkomst tussen J&S Verduurzaming en koper, waarin de afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot de (huur)koop en installatie van het product.
  Zonnestroomsysteem: De door J&S Verduurzaming aan te leggen installatie voor het opwekken van stroom uit zonne-energie.
  Opbrengst: de door het zonnestroomsysteem opgewekte elektriciteit.
 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden, diensten, leveringen en overeenkomsten met J&S Verduurzaming.
  2.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen voor niet-consumenten dan wordt dat vermeld.
  2.3 Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  2.4 J&S Verduurzaming behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.
  2.5 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 3. Overeenkomst en levering
  3.1 Alle aanbiedingen van J&S Verduurzaming zijn vrijblijvend en tussentijds uitverkocht voorbehouden.
  3.2 Een offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
  3.3 Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod aan de koper om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen. J&S Verduurzaming aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt.
  3.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat J&S Verduurzaming een door de klant digitaal ondertekende, schriftelijk ondertekende of mondelinge overeenkomst ontvangt en vervolgens digitaal of schriftelijk accepteert.
  3.5 Door J&S Verduurzaming genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief. Opgegeven termijnen van levering zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient J&S Verduurzaming schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.
  3.6 Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.
  3.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. J&S Verduurzaming garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
  3.8 Het risico voor verlies van of schade aan het product gekocht door koper van J&S Verduurzaming gaat over op koper op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestiging of zoals voorgesteld door koper en schriftelijk bevestigd door J&S Verduurzaming.
 4. Prijs en betaling
  4.1 De koper is de prijs verschuldigd die J&S Verduurzaming in haar bevestiging aan koper heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door J&S Verduurzaming worden gecorrigeerd.
  4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de producten en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan zoals een prijsstijging van de producten, is J&S Verduurzaming gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit binnen 7 dagen schriftelijk kenbaar is gemaakt aan J&S Verduurzaming. Deze 7 dagen gaan in vanaf de datum waarop J&S Verduurzaming de prijswijziging schriftelijk (digitaal) aan de wederpartij heeft medegedeeld.
  4.3 De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen op de dag van de oplevering te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. J&S Verduurzaming is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.
  4.4 In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is J&S Verduurzaming, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is J&S Verduurzaming, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.
  4.5 Indien J&S Verduurzaming na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 300,-. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.
  4.6 Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van J&S Verduurzaming niet het recht op verrekening of opschorting.
  4.7 In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van de technisch aannemer en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  5.1 De eigendom van alle door J&S Verduurzaming aan koper geleverde producten blijft bij J&S Verduurzaming, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens J&S Verduurzaming heeft voldaan en gaat pas dan over op koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens J&S Verduurzaming is nagekomen. Hierbij behoudt J&S Verduurzaming zich het recht om de materialen terug te nemen, indien de koper niet aan zijn (betaal)verplichtingen voldoet.
  5.2 Zolang de eigendom van het product niet op de koper is overgegaan mag deze het product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de producten verlenen.
  5.3 De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan J&S Verduurzaming toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, ten aanzien van koper de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, J&S Verduurzaming hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat het product eigendom is van J&S Verduurzaming.
  5.4 De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan J&S Verduurzaming toebehoort, J&S Verduurzaming in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop het geleverde product zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat het product eigendom is van J&S Verduurzaming.
  5.5 De koper is verplicht het product met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van J&S Verduurzaming te bewaren.
 6. Terugvordering
  Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is J&S Verduurzaming zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen en de overeenkomst te ontbinden. Koper verleent J&S Verduurzaming toestemming om de producten zo nodig te verwijderen en terug te halen, alsmede zal koper J&S Verduurzaming daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking of iets dergelijks zou hebben plaats gevonden. Verwijdering van de producten geschiedt voor rekening van koper. Bij verwijdering van de producten is J&S Verduurzaming niet gehouden de voor het product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen en/of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.
 7. Installatie en overige diensten
  7.1 Het product wordt door J&S Verduurzaming zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door de koper zelf wordt uitgevoerd.
  7.2 De koper is jegens J&S Verduurzaming verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.
  7.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in het geval van het verrichten van diensten door J&S Verduurzaming in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
  a. het personeel van J&S Verduurzaming c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien J&S Verduurzaming dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld.
  b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport.
  c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
  d. De veiligheid van medewerkers in het geding is door constructieproblemen of weersinvloeden.
  e. De dakpannen of dakconstructie niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen.
  f. Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.
 8. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
  h. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst.
  i. voor zover van toepassing zorgt de koper ervoor dat J&S Verduurzaming tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.
  7.4 De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van J&S Verduurzaming of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege J&S Verduurzaming geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper J&S Verduurzaming hiervan tijdig in kennis te stellen.
  7.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper.
  7.6 Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
  7.7 De verantwoordelijkheid voor de werking van het zonnestroomsysteem ligt bij de klant. Storingen of defecten zullen terstond aan J&S Verduurzaming gemeld.
  7.8 J&S Verduurzaming spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. J&S Verduurzaming is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.
  7.9 J&S Verduurzaming zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.
  7.10 Indien er sprake is van meerwerk, is J&S Verduurzaming gerechtigd om dit bij de koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door J&S Verduurzaming aan koper schriftelijk worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zo nodig aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door J&S Verduurzaming.
 9. Aanvaarding en bedenktijd bij koop op afstand
  8.1 De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde, dient de door J&S Verduurzaming geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.
  8.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met hetgeen overeengekomen is moet door niet-consumenten schriftelijk gemeld worden aan J&S Verduurzaming binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.
  8.3 Consumenten dienen J&S Verduurzaming binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met hetgeen overeengekomen. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.
  8.4 Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft J&S Verduurzaming de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is J&S Verduurzaming met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.
  8.5 In het geval van “koop op afstand”, te weten; de overeenkomst met een consument waarbij, door J&S Verduurzaming, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet), geldt voor consumenten het volgende: consumenten mogen de koop van producten en/of diensten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. J&S Verduurzaming mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.
 10. Garanties
  9.1 J&S Verduurzaming garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten gedurende de in de offerte en/of op de website genoemde garantietermijn geen gebreken vertonen en dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties. Door leveranciers aan J&S Verduurzaming gegeven garanties voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen. Voor zover er in de offerte en/of op de website geen garantietermijn wordt genoemd, geldt er een garantietermijn van 6 maanden. Indien het product of de geleverde dienst binnen de garantietermijn een gebrek vertoond, zal J&S Verduurzaming of haar leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keuze het product vervangen. Na de garantieperiode wordt elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten.
  9.2 Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan J&S Verduurzaming is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan het product – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van J&S Verduurzaming zijn verricht – en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerd service center.
  9.3 Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de koper. J&S Verduurzaming streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
  9.4 Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.
  9.5 De koper realiseert zich dat het opwekken van zonne-energie afhankelijk is van natuurfactoren zoals zoninstraling, waardoor de opbrengst jaarlijks kan variëren. Tevens kunnen veranderingen in de woonomgeving van invloed zijn op de opbrengst van het zonnestroomsysteem.
  9.6 J&S Verduurzaming kan een berekening geven van de mogelijke opbrengst van het zonnestroomsysteem. De berekening is geen garantie, gelet op de afhankelijkheid van factoren waar J&S Verduurzaming geen invloed op uit kan oefenen.
  9.7 J&S Verduurzaming hanteert een garantietermijn van 5 jaar op de installatiewerkzaamheden. Werkzaamheden betreffende het verbinden van de omvormer met internet vallen niet onder de installatiewerkzaamheden. Op alle producten die zorgen voor een verbinding van de omvormer met internet (WIFI-antenne, WIFI-plug, LAN-module, Devolo powerline adapter, Switch) zit standaard 2 jaar productgarantie.
  9.8 Bij het niet functioneren van een zonnestroomsysteem zal J&S Verduurzaming de klant niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat op is getreden.
  9.9 De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.
 11. Intellectuele eigendom
  10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde producten – waaronder ook ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten – berusten bij J&S Verduurzaming, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
  10.2 Het is koper niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 12. Aansprakelijkheid
  11.1 J&S Verduurzaming is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan J&S Verduurzaming voor het product of de dienst betaalde prijs.
  11.2 J&S Verduurzaming aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens koper voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door J&S Verduurzaming binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van J&S Verduurzaming op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat J&S Verduurzaming gebruik heeft gemaakt van door de koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de koper;
  11.3 J&S Verduurzaming is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving, indien de monetaire opbrengst, dan wel besparing door het zonnestroomsysteem lager wordt dan op het moment van het afsluiten van de overeenkomst.
  11.4 De btw hoeft niet meer te worden gerekend door ons.
  11.5 De koper vrijwaart J&S Verduurzaming tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met het installeren van de apparatuur, werking en aanwezigheid van de apparatuur.
 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  12.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  12.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter in Eindhoven bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een consument en J&S Verduurzaming is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.
 14. Diversen
  13.1 Deze algemene voorwaarden worden ter hand gesteld bij het uitbrengen van een offerte en zijn tevens in te zien op de website: www.verduurzamendeurne.nl
  13.2 De contractdatum is bepalend voor de op het contract van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Plan een gratis afspraak in

Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak in voor uw energiebesparende maatregelen, wij komen op zeer korte termijn langs om te kijken naar alle mogelijkheden.

Contact opnemen

U kunt ook contact met ons opnemen via één van de onderstaande contactmogelijkheden.

Stel hier uw vraag

Stel uw vraag via onderstaand formulier. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk via een E-mail beantwoorden.

Contact opnemen

U kunt uw vraag ook stellen via één van de onderstaande contactmogelijkheden.

Deze website maakt gebruik van cookies om volledig te kunnen functioneren en u een optimale gebruikerservaring te bieden. Door te browsen op deze website gaat u akkoord met het gebruik hiervan zoals omschreven in onze Cookieverklaring en Privacyverklaring.

Bedankt voor uw interesse!

Uw aanvraag is in goede orde ontvangen, we zullen hier binnen 24 uur op reageren.